Lyssna

Kulturmiljöunderlag

Kulturmiljöunderlag är kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och bebyggelseområden i länet som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Arbetet påbörjades 2010 och pågår fortfarande. Syftet är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas.

Ta del av inventeringarna

Du kan välja att titta på särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden och byggnader i Kulturarvskartan eller läsa mer fördjupat om kommunernas kulturmiljöer i rapporter.

Arboga kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och bebyggelseområden i Arboga kommun som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Kulturmiljöprogrammet består av en webbkarta och en rapport.

Arbetet med kunskapsunderlaget bygger på en byggnadsinventering med analys och kulturhistorisk värdering. Arbetet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Arboga kommun och Västmanlands läns museum under en tioårsperiod och avslutas 2020.

Vad kan man se i webbkartan?

Webbkartan visar vilka byggnader och bebyggelseområden i Arboga kommun som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. För varje byggnad och område finns foton och texter som beskriver historik och kulturhistoriskt värde. För särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden finns även råd och rekommendationer.

Gul byggnad

Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaderna rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska en sådan byggnad.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefullt skyddas.

Gult område

Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bebyggelseområdet rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska ett sådant bebyggelseområde.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör bebyggelseområdet särskilt värdefullt skyddas.

Kulturarvskartan

Rapporten

I rapporten för Arboga kulturmiljöprogram presenteras resultatet av byggnadsinventeringen. Här beskrivs särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden i text och bild med övergripande karaktär, historik, kulturhistoriskt värde samt råd och rekommendationer. I rapporten finns även en kommunövergripande bebyggelsehistorisk översikt samt strategier gällande bebyggelseutveckling och bevarande av kulturmiljöer.

Kulturmiljöprogram Arboga kommun Västmanlands län

Artiklar – utdrag från rapporten

Skyddad bebyggelse i Arboga kommun

Arboga – bebyggelsehistorisk översikt (del 1/3)

Arboga – bebyggelsehistorisk översikt (del 2/3)

Arboga – bebyggelsehistorisk översikt (del 3/3)

Så används kulturmiljöunderlaget

Syftet med Arboga kulturmiljöprogram är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas. Programmet ska användas som stöd för samhällsplaneringen i kommunen. Kunskapsunderlaget är även till för en intresserad allmänhet som vill lära sig mer om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelseområden i sin närhet. Även för att fastighetsägare och förvaltare ska få en vägledning och råd om hur man på ett varsamt sätt kan underhålla sina byggnader och bebyggelseområden.

Sala kulturmiljöunderlag är ett kunskapsunderlag som beskriver bebyggelseområden i Sala kommun. Kulturmiljöunderlaget består av en webbkarta och en rapport.

Arbetet med kunskapsunderlaget bygger på en översiktlig bebyggelseinventering av ett urval områden med beskrivning, historik och karaktärisering. Arbetet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala kommun och Västmanlands läns museum mellan 2015–2022.

Vad kan man se i webbkartan?

Webbkartan visar inventerade bebyggelseområden i Sala kommun. För varje område finns foton och texter som beskriver historik och karaktär samt övergripande råd och rekommendationer för den aktuella typen av bebyggelsemiljö. För områden med särskilt tydlig karaktär i anslutning till Sala silvergruva finns även råd och rekommendationer.

Kulturarvskartan

Rapporter

Sala kulturmiljöunderlag är indelat i tematiska delrapporter. I rapporterna presenteras resultatet av bebyggelseinventeringen. Inventerade områden är tematiskt indelade efter typ av bebyggelsemiljö; landsbygden, kyrkbyar, stationssamhällen, staden och gruvans miljöer. Bebyggelsemiljöernas utveckling och karaktär beskrivs, såsom viktiga karaktärsdrag och karaktäristiska byggnadstyper. Inventerade områden beskrivs i text och bild med historik samt viktiga karaktärsdrag. I rapporterna finns även en kommunövergripande bebyggelsehistorisk översikt samt information om kulturvärden i samhällsplaneringen gällande bebyggelseutveckling och bevarande av kulturmiljöer.

Så används kulturmiljöunderlaget

Syftet med Sala kulturmiljöunderlag är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas. Underlaget ska användas som stöd för samhällsplaneringen i kommunen. Kunskapsunderlaget är även till för en intresserad allmänhet som vill lära sig mer om bebyggelsemiljöer i sin närhet. Även för att fastighetsägare och förvaltare ska få en vägledning och råd om hur man på ett varsamt sätt kan underhålla sina byggnader och bebyggelseområden.

Skinnskattebergs kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och bebyggelseområden i Skinnskattebergs kommun som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Kulturmiljöprogrammet består av en webbkarta och en rapport.

Arbetet med kunskapsunderlaget bygger på en byggnadsinventering med analys och kulturhistorisk värdering. Arbetet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Skinnskattebergs kommun och Västmanlands läns museum mellan avslutades 2022.

Vad kan man se i webbkartan?

Webbkartan visar vilka byggnader och bebyggelseområden i Skinnskattebergs kommun som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. För varje byggnad och område finns foton och texter som beskriver dess kulturhistoriskt värde.

Gul byggnad

Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaderna rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska en sådan byggnad.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefullt skyddas.

Gult område

Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bebyggelseområdet rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska ett sådant bebyggelseområde.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör bebyggelseområdet särskilt värdefullt skyddas.

Kulturarvskartan

Rapporten

I rapporten för Skinnskattebergs kulturmiljöprogram presenteras resultatet av byggnadsinventeringen. Här beskrivs inventerade områden i text och bild med övergripande karaktär, historik samt kulturhistoriskt värde. I rapporten finns även en kommunövergripande bebyggelsehistorisk översikt samt information om hantering av kulturvärden i samhällsplanering gällande bebyggelseutveckling och bevarande av kulturmiljöer.

Kulturmiljöprogram Skinnskattebergs kommun: Skinnskattebergs socken

Kulturmiljöprogram Skinnskattebergs kommun: Gunnilbo och Heds socken

Så används kulturmiljöunderlaget

Syftet med Skinnskattebergs kulturmiljöprogram är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas. Programmet ska användas som stöd för samhällsplaneringen i kommunen. Kunskapsunderlaget är även till för en intresserad allmänhet som vill lära sig mer om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelseområden i sin närhet. Även för att fastighetsägare och förvaltare ska få en vägledning och råd om hur man på ett varsamt sätt kan underhålla sina byggnader och bebyggelseområden.

Kulturmiljöunderlag för Västerås innerstad, Skallberget och Viksäng är ett kunskapsunderlag som översiktligt beskriver bebyggelsehistorien och visar vilka byggnader och områden som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Kunskapsunderlaget ska fungera som ett stöd vid planering och bygglovshandläggning och är framtaget inom ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i Västmanlands län under 2017-2021.

Den kulturhistoriska värderingen bygger på en byggnadsinventering gjord inom samarbetsprojektet. Länsmuseets byggnadsantikvarier har fotograferat och dokumenterat bebyggelse och samlat informationen i en databas. Historik har hämtats från litteratur och Västmanlands läns museums arkiv och Västerås Stadsarkiv. Ett särskilt fokus har funnits på modernismens bebyggelse eftersom avsaknaden av aktuella kunskapsunderlag där har varit störst.

Vad består kulturmiljöunderlaget av?

Rapporterna håller på att layoutas som tillgänglighetsanpassade pdf:er. Redan nu finns en del av kulturmiljöunderlaget att ta del av.

Tre delområdesrapporter om Västerås innerstads stadsdelar

I rapporterna finns beskrivning och historik över 25 stadsdelar och över särskilt kulturhistoriskt värdefulla områden.

Kulturmiljöunderlag Västerås innerstad: Delområde Centrala innerstaden

Kulturmiljöunderlag Västerås innerstad: Delområde Norr och Öst

Kulturmiljöunderlag Västerås innerstad: Delområde Väst 

Kulturmiljöunderlag för Skallberget och Viksäng

I rapporterna Kulturmiljöunderlag för Skallberget och Kulturmiljöunderlag för Viksäng finns beskrivning och historik över stadsdelarna och över särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Berättelsen om Västerås innerstad

Rapporten Berättelsen om Västerås innerstad ger en historisk översikt i populärform över stadskärnan från medeltiden fram till idag.

Modernismen i Västerås innerstad

I rapporten Modernismen i Västerås innerstad beskrivs den moderna bebyggelsen i innerstaden från 1930 till 1980.

Arkitekturguide Västerås Modernism

Arkitekturguide Västerås Modernism är en tryckt guide som presenterar modernismens byggnader i stadskärnan.

Arkitekturguide Västerås Modernism

Arkitekturguide Västerås Postmodernism

Intern databas

Samtliga byggnader och bebyggelseområden som inventerats i projektet finns registrerade i en databas och är tillgänglig för projektparterna som underlag vid handläggning.

Webbkarta

Integrerat i Kulturarv Västmanlands webbkarta finns byggnader och bebyggelseområden som bedöms vara särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. Informationen är hämtad från den interna databasen. För varje objekt finns foton och texter som beskriver historik, kulturhistoriskt värde och viktiga karaktärsdrag.

Kulturarvskartan

Kulturmiljöunderlag för Skultuna

Som del av arbetet med en ortsanalys av Skultuna har Västmanlands läns museum, på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Västerås, genomfört en utredning och analys av Skultuna tätorts kulturhistoriska värden under 2013. I uppdraget ingick att beskriva den moderna ortens framväxt samt att identifiera de kulturhistoriska värden som finns i den moderna bebyggelsen. Även att se över tidigare inventerad och värderad bebyggelse i Skultuna. Resultatet presenteras i rapporten Skultuna: Analys av kulturhistoriska värden i tätorten och en kartdatabas. Byggnader och bebyggelseområden som har bedömts som särskilt kulturhistoriskt värdefulla visas i Kulturarvskartan.

Rapport Skultuna – Analys av kulturhistoriska värden.pdf

Kulturmiljöunderlag för Kvicksund

Som del av arbetet med en ortsanalys av Kvicksund har Västmanlands läns museum, på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningarna i Västerås och Eskilstuna kommun, genomfört en utredning och analys av Kvicksunds kulturhistoriska värden under 2016. I uppdraget ingick att beskriva ortens framväxt till idag, beskriva bebyggelsens struktur och det omgivande landskapets karaktär samt att göra ett urval och beskrivning av särskilt värdefulla miljöer och enskilda byggnader. Resultatet presenteras i rapporten Kvicksund: Analys av kulturhistoriska värden och en kartdatabas. Byggnader och bebyggelseområden som har bedömts som särskilt kulturhistoriskt värdefulla visas i Kulturarvskartan.

Rapport Kvicksund – Analys av kulturhistoriska värden

Vad kan man se i webbkartan?

Webbkartan visar vilka byggnader och områden som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. För varje byggnad och område finns foton och texter som beskriver historik, kulturhistoriskt värde och viktiga karaktärsdrag.

Gul byggnad

Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaderna rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska en sådan byggnad.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefullt skyddas.

Gult område

Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bebyggelseområdet rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska ett sådant bebyggelseområde.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör bebyggelseområdet särskilt värdefullt skyddas.

Kulturarvskartan

 

Så används kulturmiljöunderlagen

Syftet med kulturmiljöunderlagen är att öka kunskapen om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas. Kulturmiljöunderlagen ska användas som stöd för samhällsplaneringen i kommunen. Det är även till för en intresserad allmänhet, fastighetsägare och förvaltare som vill lära sig mer om Västerås kommuns kulturmiljöer.

Kulturmiljöunderlag för Västerås serviceorter är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Kulturmiljöprogrammet består av en webbkarta och en rapport.

Arbetet med kunskapsunderlaget bygger på en byggnadsinventering med analys och kulturhistorisk värdering. Arbetet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad och Västmanlands läns museum mellan 2022-2023.

Kulturmiljöunderlag Tillberga

Kulturmiljöunderlag Barkarö

Kulturmiljöunderlag Dingtuna

Kulturmiljöunderlag Irsta

Vad kan man se i webbkartan?

Webbkartan visar vilka byggnader och bebyggelseområden som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. För varje byggnad och område finns foton och texter som beskriver dess kulturhistoriskt värde.

Gul byggnad

Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaderna rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska en sådan byggnad.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefullt skyddas.

Gult område

Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bebyggelseområdet rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska ett sådant bebyggelseområde.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör bebyggelseområdet särskilt värdefullt skyddas.

Kulturarvskartan

Hallstahammars kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag
som visar vilka byggnader och bebyggelseområden i Hallstahammars kommun som
bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Kulturmiljöprogrammet består
av en webbkarta och en rapport.

Arbetet med kunskapsunderlaget bygger på en byggnadsinventering
med analys och kulturhistorisk värdering. Arbetet har drivits som ett
samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Hallstahammars kommun
och Västmanlands läns museum under 2014-2022.

Vad kan man se i webbkartan

Webbkartan visar vilka byggnader och bebyggelseområden i Hallstahammars
kommun som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. För varje byggnad
och område finns foton och texter som beskriver historik och kulturhistoriskt
värde. 

Gul byggnad

Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaderna
rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i
fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det
förbjudet att förvanska en sådan byggnad.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska
de egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefullt skyddas.

Gult område

Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Bebyggelseområdet rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och
bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och
bygglagen är det förbjudet att förvanska ett sådant bebyggelseområde.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska
de egenskaper som gör bebyggelseområdet särskilt värdefullt skyddas.

Kulturarvskartan

Rapporten

I rapporten för Hallstahammars kulturmiljöprogram
presenteras resultatet av byggnadsinventeringen. Här beskrivs kommunens
samtliga områden i text och bild med övergripande karaktär, historik och
kulturhistoriskt värde. I rapporten finns även en kommunövergripande och
tätortsindelad bebyggelsehistorisk översikt.

 

Så används kulturmiljöunderlaget

Syftet med Hallstahammars kulturmiljöprogram är att
uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras
kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas. Programmet ska användas som
stöd för samhällsplaneringen i kommunen. Kunskapsunderlaget är även till för en
intresserad allmänhet som vill lära sig mer om kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och bebyggelseområden i sin närhet. Även för att fastighetsägare och förvaltare
ska få en vägledning och råd om hur man på ett varsamt sätt kan underhålla sina
byggnader och bebyggelseområden.

Kulturmiljöunderlag håller på att tas fram i flera av länets kommuner. Kommunernas bebyggelse inventeras, analyseras och värderas av byggnadsantikvarier. Resultatet sammanställs och presenteras i Kulturarvskartan och i rapporter. Arbetet pågår nu i Norbergs kommun. För Hallstahammar,Västerås, Sala och Skinnskatteberg återstår layoutade och tillgänglighetsanpassade rapporter som inom kort kommer att publiceras på kulturarvswebben.

Har du frågor om inventeringarna? Kontakta oss gärna!

Kulturmiljövård Länsmuseet
Mail: kmv@regionvastmanland.se

 

Har du synpunkter på publiceringen, hör gärna av dig till oss!

Underlaget är insamlat av länsmuseets byggnadsantikvarier under lång tid och det förekommer bilder av privatägda fastigheter. 

Västmanlands läns museum
Mail: lansmuseet@regionvastmanland.se
Växel: 021-39 32 22

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.