Lyssna

Om personuppgifter

På webbplatsen Kulturarv Västmanland behandlas personuppgifter i syfte att visa och berätta om det västmanländska kulturarvet. Mer om vårt uppdrag kan man hitta på sidan Om oss. Vi behandlar personuppgifter för att genomföra en uppgift av allmänt intresse.

Region Västmanland är mottagare av personuppgifter och även personuppgiftsansvarig. Region Västmanland ansvarar för att dina personuppgifter hanteras utifrån tilltänkt ändamål, är enhetligt med dataskyddsförordningens grundprinciper och för att skydda dina uppgifter så inga obehöriga ska ha åtkomst till dem.

Kategorier av personuppgifter

Överföring till tredje land

Uppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Lagring och gallring

Personuppgifter lagras och gallras i enlighet med dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning (tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen).

Dina rättigheter

Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Region Västmanland har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Om du vill begära rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter ber vi dig skicka din begäran till dataskyddsombudet@regionvastmanland.se eller med post till:

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter felaktigt behandlats.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.