Rönnby borg

Författare: Jonas Bresser
Järnålder (500 f.Kr – 1100 e.Kr)
Spara
Bland alla de fornlämningar som våra förfäder byggt och lämnat efter sig hör fornborgarna till de största och samtidigt de mest gåtfulla. En fornborg en befästningsanläggning uppförd under järnåldern, d.v.s under de sista århundradena före år noll och fram till 1000-talet. Arkeologiska undersökningar visar att flertalet byggdes under tiden 200 - 600 e. Kr. De kan dock ha använts mycket senare som troligen Borgby skans invid Kolbäck i samband med slaget vid Herrevad 1251.

I Sverige är drygt 1000 fornborgar regisrterade i fornlämningsregistret. De flesta finns i östra Mellansverige, i Södermanland mer än 300, i Uppland, ca 150 och i Östergötland ca 130. För närvarande är 52 fornborgar kända i Västmanlands län.

Fornborgarna är för det mesta byggda på bergskrön eller moränhöjder där man utnyttjar stup och andra branter för avspärrningar. Där stupen eller branterna ej ansetts vara tillräckligt svårframkomliga har höjderna befästs med stenmurar.

Äldre ortnamn som innehåller elementet sten är ofta knutna till fornborgar. Borgarnas vallar är ibland mycket ansenliga och antyder en avancerad samhällsorganisation. Vallarna har en del partier bevarad med vällagd kallmur. När borgarna användes för försvarsändamål kan de varit förstärkta med träpalissader och timmerkistor. De har ofta väl markerade ingångar som eventuellt stängdes med bastanta träportar.

Många fornborgar ligger nära och i anslutning till gamla farleder och har ingått i ett gemensamt försvarssystem som t.ex. Solviks borg i Kärrbo socken eller Dybo borg i Irsta socken utanför Västerås. Andra har ett mer undanskymt läge, s.k. skogsbyggsborgar, vilka har tjänat som tillflyktsborgar såsom Visberget i Munktorps socken eller Jättekyrkan i V. Skedvi socken. Det finns också fornborgar som ligger i den dåtida bygden och har varit bebyggda för permanent boende. Någon sådan borg är inte känd från Västmanland. Här har ej någon fornborg blivit systematiskt arkeologiskt undersökt.

Rönnby borg

På bergsryggen öster om Rönnby skola ligger en fornborg, kallad Rönnby borg. Berget vetter med branta kanter mot väster, där nu samhället med samma namn ligger och som innan bebyggelsen kom dit i början på 1970-talet kallades Borgmyran. I norr och framförallt i söder är bergets sluttning däremot ganska beskedligt. Omkring dess översta krön har en stenmur byggts som stöder mot bergets brant i väster, och som har haft lodräta ytter- och innersidor. Det högsta murpartiet finns i söder. I denna fornborg finns nu inga säkra påvisbara ingångar men mellan muren och bergets brant på nordsidan och på sydsidan verkar det ha funnits ingångar. I söder finns två yttermurar som vinklar av mot väster och en liknade förmur har tidigare funnits på nordsidan. Borggården består av släta hällar, frånsett i öster där ett lager moränsand kan iakttas.

Nedanför branten har det tidigare varit ett mycket sankt område, antagligen en liten sjö under forntiden. Denna sida har inte behövt någon förstärkning, men på de andra sidorna har man byggt upp murar i kallmurningsteknik, dvs man har inte använt murbruk. Högst uppe på berget vindlar en halvcirkelformning 200 m lång och ca 2 m hög stenmur. Gissningsvis fanns en träpalissad högst uppe på murkrönet.

Rönnbyborgen användes huvudsakligen som försvarsanläggning mot andra klaner. Man har aldrig hittat några föremål eller andra efterlämningar från järnåldern i borgen.