Dammen dolde gravar

Författare: Carl-Magnus Gagge
Järnålder (500 f.Kr – 1100 e.Kr)
Spara
Arkeologiska fynd och lämningar påträffas ibland på platser där de minst av allt är förväntade. År 1901 blev fyra gravar från tidig vikingatid synliga i Sagån nära Sala sockenkyrka. Fyndet skedde i samband med rivningen av ”Gamla hyttan” och torrläggningen av Saladamm. Dammen hade sedan 1540-talet försett silvergruvan med drivkraft för smältning och utvinning av silver ur malmen. En modern hytta hade tagit över och den halvmillånga sjön Saladamm skulle torrläggas och bli åkermark, Sagån skulle regleras och fördämningarna utplånas.

Gravarna upptäcktes i den mittersta av hyttans tre kanaler, mitt i den yta som skulle bilda den nya åfåran. Platsen undersöktes omgående av arkeologen Oscar Almgren på uppdrag av riksantikvarien. Han konstaterade att gravarna redan var grundligt genomgrävda och att endast en del av varje grav var orörd.

Först påträffades tre gravar och året efter en fjärde. Gravfynden visade att tre av dem var kvinnogravar, varav två var båtgravar, medan den fjärde var en grav för en man. Fynden bestod av ovala spännbucklor, rester av tvåskaftat tyg, likarmade bronsspännen, bronskedja, hängprydnader av brons, glaspärlor, rester av lerkärl samt ben från hund, får och höns. Fynden daterades av Almgren till mellan slutet av 700-talet och början av 800-talet e.Kr.

Undersökningen kunde visa att fyndplatsen inte var gravarnas ursprungliga läge. Jordlagren hade kastats om och rubbats i samband med bygget av dammanläggningen. Det är oklart om det har funnits ett större gravfält på platsen. Det har inte heller påträffats några andra förhistoriska spår i anslutning till Sala sockenkyrka. En runsten daterad till 1025-1050 e.Kr. finns dock inmurad i kyrkans sydvägg. Sänkningen av Saladamm och uppodlingen av åkermark ledde också till att flera andra arkeologiska fynd påträffades på olika platser i området.