Särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Namn
Sportfält
Beskrivning och historik
Fältet ligger i anslutning till Österleden, låg bostadsbebyggelse samt Ekbergaskolan. I fältets norra del finns en svagt sluttande upphöjning, som mot öster övergår i en kraftigt kuperad kulle. Vegetationen på kullen består av högvuxen blandskog, och kullens västra del domineras av ett ekbestånd. Det stora gräsfältet som breder ut sig söder om kullen avgränsas mot bebyggelsen i söder av en ridå med lövträd. Flertalet cykelleder löper längs med fältets sidor och är en sammanbindande länk för bostadsområdena åt norr och öster om Viksäng, och även för Mälarparken till söder. I berget under kullen finns även en oljelagringsanläggning, byggd av fortifikationsförvaltningen på 1940-talet, som byggdes för att lagra eldfarlig vätska (flygbensin). Det öppna sportfältet används idag som stadsdels- och skolidrottsplats. På 1960-talet anlades här två asfalterade tennisbanor, en gräsplan, löparbanor i asfalt samt en längdhoppsbana i asfalt med hoppgrop. Även om det inte blivit verklighet, fanns det planerat för möjlighet till ytterligare aktiviteter, såsom badminton, mini-golf m.m.
Värdebeskrivning
Sportfältet som finns nära tillgängligt för både skola och bostäder erbjuder en värdefull plats för rekreation. Den blandade vegetationen på kullen i norr tillsammans med ridån av lövträd i söder fungerar som en inramande ridå, i det i övrigt platta och öppna fältet. Cykelbanorna som omgärdar och leder till området knyter det till ytterligare bostadsområden, både inom och runtom Viksäng. Det öppna fältet som tidigare även var regementets övningsterräng har på så vis i mer än 100 år varit av samma karaktär och storlek som det är än idag.
Viktiga karaktärsdrag
Större öppen plan med plats för varierande funktioner, kulle med blandad vegetation i norr, lövträdridå i söder, flertalet asfalterade cykelbanor.