Särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Namn
Blåsbo och del av Aroslund
Beskrivning och historik
Området ligger i stadsdelen Aroslunds sydvästra del och i stadsdelen Blåsbo. Området är ett genuint villaområde där merparten av bebyggelse är från 1910–1920-talet. Viss bebyggelse är av enklare karaktär och uppfördes kring sekelskiftet år 1900 av byggnadsföreningarna Norrmalm och Aros. Flera av byggnaderna är påkostade och arkitektritade, bland annat av arkitekterna Viktor Segerstedt och Erik Hahr. Området ligger i kuperad terräng som ger ett lummigt och rumsligt intryck. Tomterna har varierande storlekar och vanligen med uthus och garage. Tomterna är omgärdade av staket i smidesjärn eller trä med grindstolpar av granit. Byggnaderna är uppförda i tidsenliga arkitekturstilar som jugend, nationalromantik och 1920-talsklassicism. Många av byggnaderna är väl bevarade. Området växte på 1930-talet, främst i de nordöstra delarna. Byggnaderna i funktionalistisk stil har rätvinkliga volymer, osmyckade fasader av ljus slätputs, koppardetaljer och plana tak. Moderna tillägg av hög kvalitet i mexisten eller rött tegel har skett punktvis i området under andra halvan av 1900-talet. Nordväst i området finns rad- och kedjehusområdet Bernsborg. Området är uppfört på 1970-talet och ritades av KL LK arkitekter AB. Byggnaderna har tidstypiskt fasader av brunmålad träpanel och brunt tegel, orangemålade snickerier och tak täckt av betongtegel.
Värdebeskrivning
Området är ett genuint bostadsområde som utgör ett gott exempel på variationsrikt villaområde. Merparten av byggnaderna är från 1910-1920-talet och har förmögen karaktär. Viss enklare bebyggelse uppfördes av byggnadsföreningar. Många av byggnaderna är väl bevarade och har tidsenliga arkitekturstilar som jugend, nationalromantik och tjugotalsklassicism. Några villor är utformade i ren funktionalistisk stil och några har moderna drag typiska för 1950- och 1960-talen. Området berättar om tiden då Västerås växte i hög takt på grund av industriers etablering. Villaområdena bredde då ut sig utanför Västerås stadskärna.
Viktiga karaktärsdrag
• Kuperad mark med oregelbundet utformat gatunät • Bebyggelsen anpassad till tomtens förutsättningar, bostadshus ofta placerade i höjdlägen. Bevarade berg i dagen och äldre träd • Bostadshus placerade indragna på tomterna • Väl bevarade uthus på tomterna • Lummiga tomter omgärdade av staket i smidesjärn eller trä med grindstolpar av granit • Väl bevarade byggnader i arkitekturstilar som jugend, nationalromantik och tjugotalsklassicism, men även funktionalism och modern stil • Tidstypiska byggnadsmaterial och detaljer såsom fasader i träpanel i varierande kulörer eller ljus puts. Korspostfönster eller småspröjsade fönster. Plåttäckta eller tegeltäckta brutna eller valmade sadeltak. • Tidstypiska byggnadsmaterial och detaljer för byggnader i funktionalistisk stil med rätvinkliga volymer, fasader i ljus puts, mexisten och rött fasadtegel. Fönster i en båge med en ruta i varje, plana tak och asymmetri.