Särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Namn
BK-Piren och småbåtshamnen
Beskrivning och historik
BK-piren utgör en grön miljö i det annars särpräglade industriområdet. Området består av en pir som går ut i den gamla kraftverksdammen, med bebyggelse av små skjul och bodar. Pirområdet är i sin övergripande utformning välbevarat sedan 1950-talet. Området startade som en plats för småbåtar och har kopplingar till Ångkraftverkets historia. Piren var från början endast till för arbetarna på ångkraftverket. Bebyggelsen har en särpräglad karaktär och består främst av enkelt utformade bodar som vuxit fram efter behov utan organisering av staden. De första bodarna kom till på 1930-talet och därefter har fler tillkommit, byggts om eller rivits. Flera av de äldre bodarna är idag bevarade. 1980 bildades båtklubben Piren som idag är en aktiv förening och som äger bodarna. De idag cirka 30 bodarna ligger längsmed en grusväg som löper runt piren. Området kring bebyggelsen är öppet med gräs som växer mellan vägen och vattnet. Skjulen och bodarna består av olika typer av material. De flesta skjulen har enkla regelverkskonstruktioner som klätts med plåt eller träpanel. Det finns även exempel på lastcontainrar som byggts på med sadeltak. Många byggnader sitter ihop och bildar större byggnadskroppar. Ett båthus ligger halvt ut i vattnet. Från pirens spets och längs pirens östra kant löper bryggor ut i vattnet.
Värdebeskrivning
Området BK-piren har ett samhälls- och socialhistoriskt värde som utgörs av spåren från en tid då båtliv inte var en angelägenhet för samhällets planering. Båtklubben är fortfarande idag aktiv och verksam på platsen vilket bidrar stort till värdet. Detta i och med den naturliga och behovsstyrda framväxten av bodar som skett från början av 1930-talet fram till idag. Det temporära byggnadsskicket utgör ett immateriellt värde, där byggnadsmaterialen är sekundära. Underhåll av bodarna har skett genom att komplettera med material som funnits tillgängliga, vilket uttrycks i den industriella utformningen. Likaså har piren ett miljöskapande värde som kompletterar ångkraftverkets industriella miljö. Den har även ett socialhistoriskt värde som kompletterar berättelsen om arbetarna på Ångkraftverket, då den även visar på arbetarklassens fritid.
Viktiga karaktärsdrag
• Bebyggelsens sammanhållna men oregelbundna placering visar på den spontana framväxten av bodarna • Variationen i volymer, material och färgsättning • Småskalig och sammangyttrad bebyggelse • Det temporära byggnadsskicket med sekunda byggnadsmaterial. De fysiska objekten upprätthåller på så sätt bevarandet av de immateriella värdena. Denna dynamik skulle lätt gå förlorad om bebyggelsen i framtiden ersattes med nya enhetliga bodar.