Särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Namn
Kvarteret Vällingklockan
Beskrivning och historik
Kvarteret Vällingklockan ligger i Hammarbys sydvästra del och omringas i öster och söder av Bygatan och Sigfrid Edströms gata och i norr och väster av grönområden. Kvarteret består av enhetligt utformade radhus, ritade av arkitekt Bertil Ahlqvist, Avesta. Byggnaderna uppfördes år 1964 av byggfirman Gustaf Ahlqvist. Radhusen i två våningar är placerade i längor kring gårdar som mot gatan avskärmas av garagelängor. Byggnadernas slätputsade vita fasader har kvadratiskt formade och regelbundet placerade fönster. Entrédörrar i ytbehandlat trä har smala skärmtak ovan. Trädgårdssidan har horisontella fönsterband inramade av stående träpanel målat i grönt och blått. I vissa fall har förändringar skett i form av inbyggnad av balkonger och altaner. Intima gårdar med vegetation skapar en varierad rumsbildning. Vid entréer till området ligger gemensamma tvättstugor och samfällighetslokaler.
Värdebeskrivning
Radhusområdet i kvarteret Vällingklockan utgör ett gott exempel på ett område byggt efter 1960-talets stadsplaneideal och byggande. Det belyser tidigare bostadsförhållanden samt ekonomiska och sociala villkor. Området har en väl bevarad struktur fri från biltrafik, med radhus placerade i längor kring gårdar och med separata garagelängor mot gatan. Vegetationen på gårdarna skapar en varierad rumsbildning. Bebyggelsen har ett för 1960-talet typiskt avskalat och rent uttryck, en sorts nyfunktionalism. Bebyggelsen är väl bevarad i proportioner, byggnadsmaterial och utformning. De små förändringarna som har skett förändrar inte byggnadernas och områdets ursprungliga karaktär.
Viktiga karaktärsdrag
• Radhusområde fritt från biltrafik • Radhuslängor placerade kring gemensamma gårdar och med garagelängor som skärmar av mot gatan • Tvättstugor och samfällighetslokaler placerade vid områdets entréer • Vegetation på gårdar • Radhus med osmyckade ljusputsade fasader med partier av träpanel målade i grönt och blått, regelbundet placerade kvadratiska fönster och horisontella fönsterband mot trädgårdssida, entrédörrar av ytbehandlat trä med smala skärmtak samt svagt sluttande pulpettak täckta av papp.