Särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Namn
Sundbyvik
Beskrivning och historik
Området ligger i södra Kvicksund och består utav gården Sundbyvik med tillhörande åkermark och f.d. rättarebostad. Området utgör en rest av jordbrukssamhället som dominerade landskapet innan semestrandet började kring sekelskiftet 1900. Historik Platsen omnämns redan på 1300-talet, då som Sundby. Den äldsta kända ägaren av Sundby var ätten Fargalt. I början av 1500-talet tillhörde fastigheten ätten Kyle. Från och med 1600-talet omnämns Sundby som säteri. Huvudbyggnaden uppfördes under 1630-talet av dåvarande ägaren hovjunkare Jesper Nilsson Cruus. Vid början av 1700-talet började gården omtalas som Sundbyvik. År 1718 ska processionen med Karl XII:s lik anlänt till gården från Arboga på väg mot Stockholm. Gårdens ägare vid 1700-talets mitt, Jakob Albrekt Lantinghausen, var en av de första som försökte sig på potatisodling i Sverige. Han gjorde godset till fideikommiss, vilket det var fram till 1907. Ekonomibyggnaderna uppfördes under början av 1900-talet. Beskrivning Mangården med mangårdsbyggnad och flyglar ligger på en liten höjd över det intilliggande åkerlandskapet. Från norr leder en gruslagd allé till gårdsplatsen. Mangårdsbyggnaden är i en och en halv våning med putsade fasader i ljusgrå kulör. Huvudfasaden har en kraftig frontespis med balkong som bärs av fyra pelare. Taket är valmat och brutet och täckt av lertegelpannor. Fönstren och balkongdörren är målade i mörk ockra. Byggnaden flankeras av två flyglar. Den östra flygelns arkitektur påminner om mangårdsbyggnaden, med ljust putsade fasader, ockramålade fönster och valmat tak. Den östra flygeln förstördes genom brand och ersattes av en ditflyttad byggnad. Denna är uppförd i liggtimmer målat med falurödfärg. Till gården hör flera större ekonomibyggnader från tidigt 1900-tal. Dessa är traditionellt uppförda med rödfärgade fasader och sadeltak täckta med lertegelpannor. Stallet och ladugården ligger några hundra meter öster om gården, vid en före detta rättarebostad. Norr om gården är ett litet skogsparti, efterföljt av bostadsbebyggelse längsmed Mälaren. Söder om gården ligger ett mindre åkerparti innan idrottsanläggningen tar vid.
Värdebeskrivning
Mangården med mangårdsbyggnad och flankerande flyglar har en traditionell placering på en höjd och är väl synlig. De rödfärgade ekonomibyggnaderna visar på Kvicksunds agrara ursprung och är viktiga för förståelsen av området.
Viktiga karaktärsdrag
- Mangårdsbyggnaden och flyglarnas miljöskapande värden med sin placering på en höjd, samt deras placering i relation till varandra med en öppen gårdsplan i mitten. - Byggnadernas traditionella utformning och material, med ljus puts på bostadshusen och rödfärgat panel och timmer på ekonomibyggnader. - Stallet och ladugårdens placering vid en rättarebostad visar hur gårdens ägare historiskt har varit välmående och kunnat anställa arbetare för att sköta den dagliga gårdsdriften.