Särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Namn
Prästgårdsgärdet, Sotvreten och Bårestad
Värdebeskrivning
Bostadsbebyggelsen i Prästgårdsgärdet, Sotvreten och Bårestad är i sin helhet intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Bostadsområdena representerar en viktig del av Skinnskattebergs moderna historia med den stora befolkningsökningen i samband med ångsågen och senare den framgångsrika Wallboardfabrikens etablering. Arbetarbostäderna från 1940-talet berättar om tiden för arbetare innan tillkomsten av boardfabriken och egnahemsbebyggelsen, medan byggnader efter 1948 visar exempel på ASSI som samhällsbyggare. Byggnaderna visar på levnadsförhållandet där flera familjer bodde i samma hus, exempelvis genom bevarade dubbla entréer. vilka är av stort kulturhistoriskt värde. Bostadshusen från 1940–1960-talen är i stor utsträckning förändrade genom moderniseringar som fönsterbyten, utbyggnader med mera. 185 Enskilda byggnader med väl bevarad ursprunglig karaktär är därmed av än mer betydande kulturhistoriskt värde. Offentlig bebyggelse såsom Allaktivitetshuset Sture, uppförd som missionskyrka och Skinnskattebergs reningsverk berättar om samhällets utveckling från mitten av 1900-talet, då det genomfördes samhällssatsningar med gemensamma servicefunktioner. Missionskyrkan är också ett uttryck för frikyrkorörelsens moderna period, och är intressant ur ett arkitektoniskt perspektiv med ett utpräglat modernistiskt formspråk. Även rötkammaren vid reningsverket är intressant ur ett arkitektoniskt perspektiv, då den visar på tidig modernism med dess runda byggnadskropp och välarbetade detaljer såsom kopparklätt pyramidtak, stram fasad med symmetriskt placerade fönster, tegelomfattningar kring entrédörr och ursprungliga armaturer.