Särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Namn
Skilå och Källfallet
Beskrivning och historik
Området kännetecknas av många lämningar efter hyttverksamhet, gruvhantering och av välbevarad arbetarbebyggelse. Hyttverksamheten går tillbaka ända till 1400-talet eller början av 1500-talet. Här finns goda exempel på gruvmiljöer som har stort kulturhistoriskt värde. Väl bevarade byggnader med olika ursprungliga funktioner med koppling till gruvhanteringen kan ge kunskaper om hur verksamheten fungerade, vilket är intressant ur ett industrihistoriskt perspektiv. Den väl bevarade arbetarbebyggelsen utgör två grupper likformigt utformad bebyggelse som berättar om levnadsförhållanden för gruvarbetare och familjer under första hälften av 1900-talet. I området finns även något äldre arbetarbebyggelse som genom sin utspridda placering, byggnadsvolym, material och utformning samt byggnaderstyperna jordkällare och ladugård kan berätta om sitt ursprungliga sammanhang och dess levnadsförhållanden. Arbetarbostadsbyggelsen är intressant ur ett socialhistoriskt liksom byggnadshistoriskt 235 perspektiv. Bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden förstärks i och med att den består av de tre komponenterna rester av hyttverksamhet, byggnader med direkt koppling till gruvverksamhet samt arbetarbostäder.