Särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Namn
Hjälmare kanal
Beskrivning
Landskapet kring kanalens norra del utgörs i väster av en större odlingsslätt, medan övriga delar domineras av skogsklädda områden. Hjälmare kanal är totalt tretton km, varav åtta och en halv km är konstgjord. Leden rymmer nio slussar. Kanalen har satt sin prägel på bebyggelsen längs sin utsträckning. Således finns varvsbyggnader vid dockan, slussvaktarbostäder samt vaktkurer vid flera av slussarna. Bebyggelsen kring kanalen omfattar även bondgårdar, torp, större lantbruk och industrier. Krogar, gästgiverier och dylikt tillkom även. Bebyggelsen speglar väl de olika arkitektoniska och byggnadstekniska epokerna från 1800-talets början till 1900-talets mitt. Bebyggelsemiljön är på många ställen runt kanalen välbevarad.
Historik
Hjälmare kanal är den äldsta kanalen i Sverige och dess kontinuitet sträcker sig genom flera olika faser i kanalteknikens historia. Kanalen började att grävas 1629. 1691-99 gjordes den första genomgripande reparationen under ledning av arkitekt Nicodemus Tessin den yngre och kanalexperter från Holland. Flertalet reparationer har därefter gjorts, bland annat skedde omfattande byggnadsarbeten under en tio års period i början av 1800-talet då Baltzar von Platen var verksam. Kanalen byggdes för att binda Arbogaån samman med Hjälmaren och på så sätt skapa en viktig farled till Mälaren. Därför har kanalen haft en viktig roll för det svenska näringslivet och för Sveriges export av järn till utlandet. Hällby räknades tidigare som kanalens centrum och där låg kanalkontoret, kanalbolagets verkstäder och docka. Väster om kanalen, på Hällby gård, togs ett kanalmuseum i bruk under 1960-talet. På samma gård ligger kanalbolagets före detta arkiv, en byggnad i sten från 1824 med vitputsade fasader. På den västra sidan om kanalens norra del breder en låglänt odlingsslätt ut sig, vilken innan sjösänkningen på 1880-talet legat under vatten och bestått av våtmarker. Från kanalens tillblivelse på 1620-talet fram till sekelskiftet 1900 har flera stora förändringar i kulturlandskapet ägt rum till en mer utpräglad jordbruksbygd. Däremot har relativt få förändringar skett mellan sekelskiftet 1900 fram till idag. De flesta förändringarna har skett i torpen och gårdarnas användning. Från att ha varit en utpräglad jordbruksbygd med flera mindre torp brukas den mesta odlingsarealen av Stora Wallby. Flera av torpen har omvandlats till fritids- eller åretruntboende.
Värdebeskrivning
Hjälmare kanal är den äldsta kanalen i Sverige och dess historia startar vid 1600-talets början. Tack vare att kanalen byggdes om och moderniserades på 1800-talet fick man en kanal som fungerade och som fortfarande används idag för fritidsbåtar och turisttrafik. Kanalen har haft en viktig roll för det svenska näringslivet och för Sveriges export av järn till utlandet. Bebyggelsen kring Hjälmare kanal speglar väl de olika arkitektoniska och byggnadstekniska epokerna från 1800-talets början till 1900-talets mitt. Bebyggelsen omfattar flera typer av bebyggelse så som kvarn, massafabrik, varv, bondgårdar, torp, större lantbruk och industrier. Bebyggelsemiljön är på många ställen välbevarad vilket gör den kulturhistoriskt intressant. I varvsmiljön kring dockan finns dessutom exempel på en tidig industrimiljö i trakten. Byggnaderna härstammar från första hälften av 1800-talet då svensk industri främst bestod av järnindustrin. Hjälmare kanal har idag förlorat delar av den tekniska utrustning som tidigare fanns för kanalens funktion. Varvet är nedlagt och flera öppningsbara broar är utbytta. Dock finns de yttre strukturerna bevarade såsom varvsbyggnader, torrdocka och nya öppningsbara broar. Själva kanalen är ett stycke teknikhistoria i sig. Från den äldsta kanalens anläggande i Hyndevadsån till den äldre kanalens sträckning genom låglänt odlingsmark till dagens kanalsträckning vid bergssidan passerar man olika faser i kanalbyggandets historia. För forskning i teknikhistoria och tekniköverföring är detta mycket värdefullt. Hjälmare kanal används som turistmål och rekreationsmål och den utgör även sommartid den enda länken mellan Hjälmaren och Mälaren. Till kanalen är många personer knutna, både okända och kända. Till en början var det dåvarande kungen, Gustav II Adolf som verkade för kanalens tillblivelse. Johan Edström konstruerade dockan och fungerade som tillsynsman vid kanalen och Baltzar von Platen var verksam vid ombyggandet av kanalen på 1800-talets början.
Råd & rekommendationer
Där det finns fornlämningar krävs tillstånd vid markingrepp. Arkeologiska åtgärder kan komma att krävas. - Byggnader i området respekteras vid underhåll och ändringar vad gäller arkitektur, material och färgsättning. Byggnader med koppling till kanalverksamheten bevaras. Vid eventuella tillägg tas hänsyn till ursprunglig byggnad och tomtbild. - Det öppna odlingslandskapet i delar av området har stor betydelse för miljön och vårdas och värnas. - Eventuell ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga by- och landskapsstrukturen vad gäller placering, skala, material och färgsättning.