Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Byggnadstyp
Kultur och nöjesliv
Nuvarande funktion
Badhus
Byggår
1958 - 1961
Allmän info
År 1954 anordnades en tävling för utformandet av ett nytt badhus i området kring Kristiansborgs gård. Av de 37 tävlande förslagen segrade arkitekterna Rosenberg och Ståhl. Beslut togs 1958 och sedan herrgården rivits för att ge plats åt badet kunde det nya Kristiansborgsbadet invigas tre år senare, den 22 oktober 1961. Anläggningen inrymde karbadsavdelningar, romerskt bad, bastu för herrar och damer, simhall med tävlingsbassäng, övningsbassäng och undervisningsbassäng. Det fanns även läktare, motionshall, café m.m. Källa: Öberg 1980 s. 183f, Hedberg 1980 s. 184, Offe 1982-03-10, VLT 21/3-2011. Utemiljön utformades av landskapsarkitekt Walter Bauer.
Värdebeskrivning
Byggnaden är en väl bevarad simanläggning utformad i tidstypisk stram modernism. Trots ombyggnationer finns stora arkitektoniska värden kvar, som horisontellt betonade ljust putsade fasader och stora glasade ytor mot parken. Glasytorna ger en nära kontakt mellan ute och inne. Byggnaden samverkar i formspråk väl med närliggande Carlforska skolan. Den är anpassad efter områdets topografi och kontrasterar med byggnadens stramhet mot den böljande lummigheten hos grönskan i utemiljön. Kristiansborgsbadet är Västerås första moderna simhall som byggdes som folkbad för Västeråsarna i en tid då staden expanderade och flera kommunala institutioner fick nya moderna lokaler.
Viktiga karaktärsdrag
Placering i innerstaden. Byggnadsvolym med sammansatta byggnadskroppar i olika storlekar och höjd, någon på pelare. Repetitiva fasader. Fasadmaterialet betongelement med vita stenar i och med skiftande utformning, bl.a. med reliefverkan. Moderna fönster i rader i en båge och en ruta i varje. Plant tak.