Med covid-19 in i framtiden

Författare: Jan Smedjegård
2020-2022
Spara
Covid - 19 -pandemin har utvecklats till en av de mest intensiva och långvariga pandemierna någonsin. Det första fallet av covid-19 i Sverige bekräftades den 31 januari 2020. De första fallen i Västmanland rapporterades den 11 mars 2020. Det var personer som hade kommit tillbaka till Sverige efter sportlovsresor till Alperna. Det första dödsfallet i covid-19 i länet skedde den 29 mars. Antalet dödsfall ökade därefter snabbt. Vecka 16 avled hela 44 patienter i covid-19, det största antalet som dött en enskild vecka under hela pandemin.

Den andra vågen pandemin började i Västmanland i slutet av oktober 2020 och kulminerade i mitten av december med drygt 1 300 fall per vecka och upp mot 60 sjukhusvårdade patienter varav som mest åtta patienter vårdade på intensivvårdsavdelning.

Vaccinationerna mot Covid - 10 startade den 27 december 2020. Äldre personer på kommunala särskilda boenden vaccinerades först för att ge de allra sköraste i samhället ett skydd mot sjukdomen. Redan från vecka 9 år 2021 såg man effekten av detta, att antalet som avled i infektionen minskade trots att antalet fall av sjukdomen ökade ända fram till och med vecka 18.

Coronavirus muterar hela tiden och flera nya virusvarianter uppkom och spreds under 2021.

Veckorna innan årsskiftet ökade antalet fall mycket kraftigt. Ökningen berodde på att ytterligare en ny virusvariant kallad omikron började ta över. Den är oerhört mycket mer smittsam än alla tidigare varianter. Den ger i allmänhet en betydligt lindrigare sjukdomsbild än deltavarianten, men den kan sprida sig och ge upphov till sjukdom även bland dem som vaccinerats.

Den 9 februari togs de flesta covid-restriktionerna bort. Den som blir sjuk ska stanna hemma. Provtagning och smittspårning rekommenderas inte längre i samhället generellt. Hälso- och sjukvården och äldreomsorgen fortsätter däremot med skyddsutrustning, provtagning och smittspårning.

Hittills har pandemins förlopp varit mycket svårt att förutse. Vår tidigare pandemierfarenhet är uteslutande begränsad till influensa A.

I och med att provtagningen begränsats har antalet bekräftade fall minskat mycket kraftigt. När detta skrivs i början av mars 2022 blir fortfarande en tredjedel av de tagna covid-19-proverna positiva vilket innebär en kvarstående hög förekomst av smitta i samhället. Antalet patienter som behöver vårdas på sjukhus sjunker dock långsamt.

En mycket stor del av befolkningen kommer att ha utvecklat immunitet efter genomgången sjukdom och/ eller vaccination under våren. Det är därför troligt att smittspridningen kommer att klinga av senare i vår.

Hittills har pandemins förlopp varit mycket svårt att förutse. Vår tidigare pandemierfarenhet är uteslutande begränsad till influensa A. Så här snabba och totala skiften mellan olika virusvarianter förekommer inte vid influensa. Immuniteten efter sjukdom och vaccinering har avtagit snabbt, i många fall redan efter 1,5–3 månader. Vaccinerna skyddar dock bra mot allvarlig sjukdom.

Kommer vi att kunna hoppas på en tillräckligt lång ”flockimmunitet” över sommaren så att vi slipper uppleva en femte våg under hösten-vintern orsakad av en ny fjärde dominerande virusvariant?

Covid - 19 viruset skulle i en sådan situation inte längre vara en pandemi utan ett virus som kanske kommer att ge upphov till nya sjukdomsfall varje vinter på liknande sätt som säsongsinfluensan.