Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Byggnadstyp
Religionsutövning
Nuvarande funktion
Församlingshem
Byggår
1956 - 1956
Allmän info
Kyrkbacksgården. Byggnaden ritades av arkitekt Nils Tesch. Den blev ett gott föregångsexempel på den sanering och nybyggnation med anpassning till områdets äldre bebyggelse och struktur som kom att bli på Kyrkbacken i slutet av 1960-talet och 1970-talet.
Värdebeskrivning
Byggnaden är väl bevarad i helhet och detaljer med proportioner, byggnadsmaterial och utformning typisk för tiden kring mitten av 1900-talet och även anpassad till omkringliggande bebyggelse. Den är gjord med hög ambition beträffande material och utformning.
Viktiga karaktärsdrag
Byggnadsvolym 2 våning. Fasader av grå slätputs. Vitmålade fönster i särskild placering och storlekar. På byggnadsdelen utmed Västra Kyrkogatan är fönster symmetriskt placerade, i övrigt ej. Sadeltak med valmade gavelspetsar utmed Västra Kyrkogatan täckt med enkupigt tegel. I övrigt pultettak täckt av papp eller plåt?. Sockel av röd kalksten.