Hjältar i svartvitt

Författare: Regionarkivet
1900-talet
Spara
I samband med Arkivens dag presenterar Regionarkivet några sjuksystrar under 1900-talet.

Hjältar i svartvitt

Om Västmanlands läns sjuksköterskeförening

Föreningen bildades 29 april 1919 efter ett utskick av Amelie Friman, ”husmoder vid Länslasarettet” med syfte att ”förmedla sjukhjälp i länet genom i föreningen inskrivna sjuksköterskor”.

Sjuksköterskorna fick betala medlemsavgift, 5kr/år eller 12kr/år (för de i privat tjänst). De skulle även betala en avgift till föreningen om de fick en fast tjänst. Av föreningen fick de ”ersättning för lämnad sjukhjälp” och det fanns en platsförmedlingsbyrå underställd styrelsen.

I övrigt skulle föreningen tillvarata, stödja och främja arbetande inskrivna medlemmars intressen. ”Av sjuksköterskorna förväntas en allvarlig uppfattning av det levnadskall de valt och av de förpliktelser de därigenom åtagit sig”.


Som arbetande sjuksköterska i föreningen förväntades det bland annat att du:

  • med tålamod, ömhet och glad beredvillighet vårda de sjuka
  • noggrant följde läkarens föreskrifter
  • endast i nödfall själv vidtog något beträffande de sjukas behandling men om så skedde att du snarast möjligt anmälde detta till läkaren
  • med ordning och omtanke gjorde allt som hör till patientens skötsel, sjukrummets städning samt ingående undvika att påkalla onödig hjälp tillika att icke avbryta tjänstgöring innan både läkare och patient samtycka därtill
  • om patientens alla förhållanden iakttaga grannlaga tystlåtenhet
  • iakttog försiktighet vid val av samtalsämnen, ej tala om sjukdomar, operationer och dylikt, eller om andras eller egna sorger och lidanden
  • så fort som möjligt anmäla om hon kände sig sjuk eller överansträngd
  • under tjänstgöring bära sjuksköterskedräkt

Upphör och arkiveras

Föreningen upphörde 1931 då medlemmarna istället fick gå över till Fredrika Bremer-förbundets sjuksköterskebyrå i Stockholm. Arkivalierna lämnades till Centrallasarettets arkiv.